Home | Contact
 
 
Vuurwerk
Home | Geschiedenis | Tips | Wetten | Ongelukken | Spellen

Illegaal vuurwerk | Straffen | Vuurwerkbesluit


Vuurwerk ~ Wetten ~ Vuurwerkbesluit

In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor professioneel vuurwerk, dat wil zeggen vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor gebruik tijdens een evenement of voorstelling, en voor consumenten vuurwerk, dat bestemd is voor gebruik door particulieren tijdens de jaarwisseling.
In het nieuwe Vuurwerkbesluit is aangegeven wat onder consumenten vuurwerk (vuurwerk voor particulier gebruik) en onder professioneel vuurwerk wordt verstaan en welke productveiligheidseisen moeten worden nageleefd. Het onderscheid tussen beide soorten vuurwerk is gebruikersgericht beschreven. Bovendien is een relatie gelegd met een classificatiesysteem. Consumentenvuurwerk is ingedeeld in gevarenklasse 1.4G of 1.4S. De importeur moet zorgen dat geÔmporteerd vuurwerk is aangeduid met de juiste gevarenklasse, overeenkomstig de classificatie.

Om te weten welk vuurwerk mag worden afgestoken door particulieren, zijn door de overheid lijsten gemaakt van soorten vuurwerk met hun bijbehorende classificatie. Deze lijsten zijn beschikbaar voor importeurs en andere belanghebbenden, en worden door toezichthoudende instanties gebruikt bij de controle. Onbekende typen vuurwerk kunnen alleen in Nederland worden toegelaten, indien uit een keuring blijkt dat de opgegeven classificatie juist is.

Voor de opslag en verkoop van vuurwerk heeft de overheid nieuwe richtlijnen opgenomen in het Vuurwerkbesluit. Bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan moeten ten minste 800 meter van huizen, bedrijven en recreatiecentra liggen. Consumentenvuurwerk moet op minimaal 8 meter van huizen en bedrijven worden opgeslagen. Voor de verkoop van consumentenvuurwerk in fietsenwinkels, winkelcentra en tabakszaken is een maximumopslag van 10.000 kilo vastgesteld. De verkoopplaatsen zijn verplicht een sprinklerinstallatie aan te brengen. De verkoop van consumentenvuurwerk is alleen toegestaan tijdens de laatste 3 dagen van het jaar.
Per levering mag niet meer dan 10 kilo vuurwerk verkocht worden aan particulieren. Ook mag je niet meer dan 10 kilo vuurwerk in je bezit hebben als je op straat loopt.

De controle op de naleving van het nieuwe Vuurwerkbesluit is in handen van het ministerie van VROM.
Controle op de eisen die de wet stelt aan consumentenvuurwerk wordt uitgevoerd door de Inspecties MilieuhygiŽne.

Het Openbaar Ministerie coŲrdineert de opsporing van illegaal vuurwerk, waaronder wordt verstaan voor consumenten verboden professioneel evenementenvuurwerk. De gezamenlijke opsporingsdiensten hebben tijdens de laatste jaarwisseling voor 200.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het Handhavingdocument Vuurwerk 1997 van het OM geeft uitleg aan de richting van de straffen die kunnen worden opgelegd bij overtreding van het Vuurwerkbesluit.

In het Vuurwerkbesluit staat over consumentenvuurwerk, dat:
- consumentenvuurwerk op de verpakking is aangemerkt als gevarenklasse 1.4G of 1.4S;
- het voorzien is van de aanduiding: "Bestemd voor particulier gebruik";
- vermeld is de naam, handelsnaam of het handelsmerk en de naam en plaats van vestiging fabrikant of importeur of handelaar;
- vermeld is het artikelnummer dat dient ter identificatie van het vuurwerk en het productiejaar van het vuurwerk;
- het voorzien is van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat geen letsel en schade bij de gebruiker en omstanders kan ontstaan;
- het verboden is vuurwerk aan te prijzen indien het geen vuurwerk is voor de consumentenmarkt;
- verkoopadressen van vuurwerk tenminste 4 weken voor de oprichting schriftelijk moeten worden aangemeld bij de gemeente;
- consumenten vuurwerk alleen verkocht mag worden op 29, 30 en 31 december aan particulieren (als een van deze dagen een zondag is, dan geldt ook 28 december als verkoopdatum;
- het verboden is per levering meer dan 10 kilogram consumenten vuurwerk aan particulieren te verkopen;
- het verboden is consumenten vuurwerk te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar;
- vuurwerk tijdens de Jaarwisseling alleen mag worden afgestoken van 31 december 10.00 uur ís ochtends tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur.

Voor het opslaan van vuurwerk gelden de volgende regels:

- verpakt vuurwerk tot 10.000 kg (dat is bestemd voor verkooppunten als rijwielzaken, tabakszaken e.d.): 8 meter afstand tot woningen, recreatieverblijven en kantoren;
- verpakt vuurwerk vanaf 10.000 tot 50.000 kg: 20 meter afstand;
- 0nverpakt professioneel vuurwerk, al dan niet samen met consumentenvuurwerk tot 6.000 kg: 800 meter afstand.

 
 
    Promotie | Pers | Copyright KerstmisOnline 2000/2021 | Privacy | Disclaimer | Adverteren | Colofon | Contact